Ai preat la biele stele

 

Ai preât la biele stele.

(Friuli)


Ai preât la biele stele,

ducj i sanz dal Paradîs.

Che ‘l Signôr fermi la uere

e'l gnò ben torni in paîs.

Ma tu stele, biele stele

và palese 'l gnò destin.

Và daûr di che montagne

là ch'al è il gnò curisin.